KINH BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA ĐỨC LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.450

KINH BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA ĐỨC  LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH