PHẬT NÓI KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No. 779

PHẬT NÓI KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ Nước An Tức_ Tam Tạng AN THẾ CAO

Việt dịch: HUYỀN THANH